signup

 • เปิดรับสมัคร วันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. รับสมัครเฉพาะทางออนไลน์เท่านั้น (ไม่มีรับสมัครหน้างาน)
 • เปิดรับสมัครการแข่งขัน 3 ประเภท โดยแบ่งเป็นชาย-หญิง/รุ่นต่างๆ ตามรายละเอียดหน้าแรกของเว็บไซต์
  - มินิมารอน ระยะทาง 10.3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท
  - วิ่ง ระยะทาง 5.4 กิโลเมตร ค่าสมัคร 400 บาท
  - เดิน ระยะทาง 3.3 กิโลเมตร ค่าสมัคร 350 บาท
 • หากท่านมีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ให้ท่านโอนเงินเพื่อชำระเป็นค่าสมัคร เข้าบัญชีธนาคาร
  ธนาคาร : ไทยพาณิชย์ สาขาสมุทรสงคราม
  ชื่อบัญชี :
  เลขที่บัญชี :
  และให้ท่านเก็บหลักฐานการโอนเงิน (สลิป) ไว้ เพื่อแนบไฟล์ยืนยัน ในขั้นตอนการสมัคร (สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม สามารถโอนเงินรวมกันได้)
 • คลิกเมนู "ลงทะเบียนออนไลน์" (กรณีสมัครคนเดียว เลือก "สมัครรายบุคคล" สมัครเป็นกลุ่มหรือชมรม เลือก "สมัครแบบกลุ่ม-ชมรม") กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครบถ้วน
 • ก่อนที่จะยืนยันการสมัคร ให้ท่านตรวจทานความถูกต้องของข้อมูลโดยละเอียด เพราะเมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ท่านไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แก้ไข ข้อมูลต่างๆ ได้อีก เนื่องจากงานครั้งนี้ใช้ระบบชิพ
 • เมื่อทางฝ่ายรับสมัครได้รับข้อมูลการสมัครของท่านแล้วจะตรวจสอบความถูกต้อง และขึ้นรายชื่อในเว็บไซต์ ให้ท่านได้ตรวจสอบภายใน 15 วัน นับตั้งแต่ท่านส่งข้อมูลการสมัคร โดยคลิกที่หัวข้อ "ตรวจสอบรายชื่อ" ให้จดจำ "รหัส" ของท่าน (เช่น P0001) เพื่อแจ้งให้เจ้าหน้าทราบในวันรับเสื้อ-เบอร์

เงื่อนไขการรับสมัคร

 • ผู้จัดอาจปฏิเสธไม่รับสมัคร หรือยกเลิกการรับสมัครสำหรับผู้สมัครซึ่งไม่อ่านและตกลงยอมรับในกติกาของงานและกติกาการแข่งขัน โดยไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 • ห้ามสมัครซ้ำโดยผู้สมัครเดียวกัน หรือใช้ชื่อและข้อมูลผู้อื่นสมัครแทนตน
 • ห้ามใช้ข้อมูลเท็จในการสมัคร หรือปลอมแปลงเอกสารประกอบการสมัคร
 • ไม่อนุญาตให้แก้ไขข้อมูลการสมัครภายหลังยืนยันข้อมูลแล้ว  ดังนั้น กรุณาตรวจสอบข้อมูลการสมัครอย่างถี่ถ้วน
 • คอมพิวเตอร์ แลปท้อป แท้ปเล็ต โทรศัพท์มือถือ และระบบปฏิบัติการต่างๆ (Operating Systems) ของอุปกรณ์เหล่านั้นบางประเภท อาจทำให้การสมัครผิดพลาดได้   ผู้จัดไม่สามารถรับผิดชอบการทำงานสำหรับทุกอุปกรณ์ได้ และไม่รับผิดชอบต่อการล่าช้าอันเกิดจากการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอันอาจเกิดขึ้น
 • ผู้จัดไม่รับผิดชอบกรณีที่อีเมลที่แจ้งไว้ไม่ถูกต้อง หรือผู้สมัครไม่ได้รับอีเมลแจ้ง ผู้สมัครมีหน้าที่เข้าตรวจสอบอีเมลหรือเว็บไซต์เอง
 • เนื่องจากผู้สมัครมีจำนวนมาก ผู้จัดอาจไม่สามารถตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะหรือผลการสมัครได้เป็นรายบุคคล
 • ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าสมัครในกรณีที่ต้องยกเลิกหรือเลื่อนการแข่งขันจากเหตุผลที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยผู้จัด หรือภัยธรรมชาติ
 
 • รับเสื้อ-เบอร์ รอบเดียว วันเสาร์ ที่ 2 ธันวาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 -20.00 น. ณ บริเวณสถานที่จัดการแข่งขัน หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
 • สถานที่รับเสื้อ-เบอร์ หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (พิกัด 13.411887, 100.002137 หรือ คลิกดูแผนที่)
 • หลักฐานการรับเสื้อ-เบอร์ แจ้งรหัส เช่น P0001, อีเมล์ยืนยันการสมัคร และบัตรประชาชนตัวจริง หรือสำเนา แล้วแต่กรณี
 • บริการส่งทางไปรษณีย์ ค่าจัดส่ง 50 บาท/คน โดยโอนเงินพร้อมกับค่าสมัคร "ตัวอย่าง: สมัครแบบกลุ่ม 4 คน (4x50) = ค่าจัดส่ง 200 บาท" และระบุให้จัดส่งทางไปรษณีย์ในฟอร์มการสมัครด้วย (กรุณาระบุที่อยู่ ในขั้นตอนการสมัครโดยละเอียด ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่แจ้งที่อยู่ไม่ชัดเจนหรือผิดพลาด จนไม่สามารถจัดส่งได้)
 • ไม่มีการรับเสื้อ-เบอร์ในวันแข่งขัน ทุกกรณี
 • ท่านสามารถรับเสื้อ-เบอร์ ได้ด้วยตนเอง โดยแจ้งรหัส, แสดงอีเมล์แจ้งยืนยันการสมัคร และบัตรประชาชนตัวจริง
 • กรณีรับแทนผู้อื่น ต้องแจ้งรหัส, แสดงอีเมล์ยืนยันการสมัครและสำเนาบัตรประชาชน ของผู้ฝาก
 • การรับแบบกลุ่ม ในกรณีที่ท่านมีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม (สมัครแบบกลุ่ม หรือสมัครภายใต้ Log in เดียวกัน) แจ้งรหัส ชื่อกลุ่ม,แสดงอีเมล์ยืนยันการสมัคร และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง
 • การรับแบบกลุ่ม ในกรณีท่านไม่ได้มีรายชื่ออยู่ในกลุ่ม (สมัครแบบกลุ่ม หรือสมัครภายใต้ Log in เดียวกัน) แจ้งรหัส ชื่อกลุ่ม, แสดงอีเมล์ยืนยันการสมัคร สำเนาบัตรประชาชนของ หัวหน้ากลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม และบัตรประชาชนตัวจริงของตนเอง
 • นอกจาก รหัส, อีเมล์ยืนยันการสมัคร และบัตรประชาชนแล้ว ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานที่ได้รับจากผู้จัด รับเสื้อ-เบอร์ ได้เช่นกัน
 • เพื่อความสะดวก ผู้สมัครสามารถแสดงหลักฐานทั้งหมดที่ใช้อ้างอิง รวมถึงบัตรประชาชน เป็นภาพถ่าย หรือไฟล์ ผ่านหน้าจอโทรศัพท์ได้ (กรณีดังกล่าวต้องเป็นภาพที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้)
ขั้นตอนการรับเสื้อ-เบอร์ เมื่อท่านได้แสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ถูกต้องแล้ว จะได้รับเบอร์+ชิฟ พร้อมคูปองรับเสื้อ ซึ่งระบุแบบ-ขนาดของเสื้อ ให้ท่านนำคูปองแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับเสื้อต่อไป ** ขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถเปลี่ยนแบบ ขนาดเสื้อ และประเภท-รุ่น การแข่งขัน ตามที่ได้แจ้งข้อมูลไว้ในขั้นตอนการสมัครได้ **